Zavolajte nám: +421 917 621 180|skgeodeti@gmail.com
Services 2017-06-27T22:19:34+00:00

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás

3D laserové skenovanie

 • Dokumentácia reálneho stavu budov
 • Digitalizácia kultúrneho dedičstva a pamiatok
 • Určovanie deformácií objektov
 • Architektúra a inžinierska činnosť
 • Určovanie objemov
 • Sledovanie erózií pôdy
 • Využitie v banskom priemysle

Kataster nehnuteľností

 • Geometrické plány na zameranie stavby
 • Geometrické plány na majetkoprávne usporiadanie
 • Geometrické plány na rozdelenie pozemkov
 • Geometrické plány na vyznačenie vecného bremena
 • Geometriké plány na vyňatie pôdy z poľnohospodárskej pôdy
 • Vytyčovanie hraníc pozemkov
 • Identifikácia pozemkov
 • Výkupové elaboráty
 • Právne poradenstvo
 • Majetkovo právne usporiadanie pozemkov

Inžinierska geodézia

 • Budovanie vytyčovacej siete
 • Geodetické práce pre dodávateľa stavby
 • Geodetické práce pre investora stavby
 • Priestorové vytýčenie stavby a staveniska
 • Výpočet kubatúr
 • Meranie posunov a deformácií stavebných objektov
 • Zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budov

Mapovacie práce

 • Vyhotovenie polohopisných a výškopisných podkladov
 • Pozdĺžne a priečne profily
 • Zameranie inžinierskych sietí
 • Zber dát pre informačné systémy
 • Tvorba účelových máp
 • Overovanie priebehu inžinierskych sietí a zakreslovanie do podkladov

Letecká fotogrametria a lidarové meranie

 • Tvorba ortofotomáp
 • Tvorba mračna bodov
 • Digitálny model terénu
 • 3D modely budov a miest
 • Letecké fotky
 • Analýza zozbieraných dát

Mobilné mapovanie

 • Meranie a hodnotenie nerovnosti povrchu vozovky
 • Hodnotenie protišmykových vlastností povrchu ciest
 • Meranie priečnych a pozdĺžnych profilov
 • Kolmé snímkovanie povrchu vozovky
 • 360° snímkovanie ciest a tvorba videodokumentácie
 • Tvorba pasportov
 • Skenovanie povrchu ciest s vysokou presnosťou

Inžinierska geológia

 • Georadarové merania
 • Elektrická odporová tomografia
 • Gravimetria a mikrogravimetria
 • Elektromagnetika
 • Magnetometria
 • Geoelektrická karotáž

Zber dát pod vodnou hladinou

Pre viac informácií o tejto službe navštívte webovú stránku našej sesterskej firmy helicop.eu

Máte záujem o naše služby?

Meno *
Priezvisko *
Email *
Tel. č.

Predmet

Ako vám vieme pomôcť?